دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   قراگوزلو

پست الکترونیکی : a-gharagozlou@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : محیط زیست

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه GIS

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1387/02/04

علیرضا قراگوزلو

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^